หน้าหลักเมืองไทย 360 องศา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ► กติกาประกวดภาพถ่าย โครงการนิทรรศการสรรคศ์ ิลป์ศิริราชเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ ประจําปีพ.ศ. ๒๕๕๖ หัวข้อ “ศิริราช...โรงพยาบาลของแผ่นดิน”

 กติกาประกวดภาพถ่าย โครงการนิทรรศการสรรคศ์ ิลป์ศิริราชเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ ประจําปีพ.ศ. ๒๕๕๖ หัวข้อ “ศิริราช...โรงพยาบาลของแผ่นดิน”
กติกาประกวดภาพถ่าย
โครงการนิทรรศการสรรคศ์ ิลป์ศิริราชเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ ประจําปีพ.ศ. ๒๕๕๖ หัวข้อ “ศิริราช...โรงพยาบาลของแผ่นดิน”
โรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงพยาบาลที่เก่าแก่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน ได้เปิดให้บริการ ด้านสาธารณสุข รักษาผู้ป่วยทุกระดับด้วยมาตรฐานที่ทัดเทียมจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ใน ปัจจุบันได้มีการขยายการให้บริการเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ก็เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลใน สังกัดของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วย เน้นในผู้ที่มีความซับซ้อนของการ รักษา และต้องการคุณภาพมาตรฐานการรักษาที่เทียบเท่าระดับโรงพยาบาลเอกชน โดยมุ่งเน้นหลักที่ว่า “ท่าน คือผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน” โดยผลกําไรจากโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จะนําไปมอบให้กับ โรงพยาบาลศิริราชทุกบาททุกสตางค์
เนื่องด้วยในปีพ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ โรงพยาบาลศิริราชมีอายุครบ ๑๒๕ ปี และโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์มีอายุครบ ๑ ปี ชมรมสรรค์ศิลป์ ซึ่งเป็นชมรมของบุคลากร ร่วมกับนักศึกษาแพทย์ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดย ชมรมถ่ายภาพ และชมรมรักศิลปะ จึงได้จัดโครงการเรื่อง “โครงการ นิทรรศการสรรค์ศิลป์ศิริราชเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ ประจําปีพ.ศ. ๒๕๕๖” ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ ภาพถ่ายและภาพวาดขึ้นรวมทั้งมีโครงการประกวดภาพถ่าย “ศิริราช...โรงพยาบาลของแผ่นดิน” เพื่อให้ผู้ที่ ชื่นชอบและมีใจรักในการถ่ายภาพ ได้เก็บภาพบรรยากาศ เหตุการณ์ต่างๆ ในบริเวณโรงพยาบาลและสื่อ เรื่องราวให้กับบุคคลทั่วไปได้รับรู้ผ่านทางภาพถ่ายเหล่านี้ โดยผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัล จะถูกนําไปใช้ในการ ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลตามสื่อต่างๆ ต่อไป
รายละเอียดการประกวด
แบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบคือ
- การประกวดภาพถ่ายสําหรับบุคคลท่ัวไป
- การประกวดภาพถ่ายสําหรับบุคลากรวิทยาเขตบางกอกน้อย (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(รวมถึงบุคลากร โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์) คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิค การแพทย์ และ คณะกายภาพบําบัด)

รางวัล
สําหรับบุคคลทั่วไป
- ชนะเลิศ
- รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ - รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ - ชมเชย (๒ รางวัล)
กติกา
สําหรับบุคลากรวิทยาเขตบางกอกน้อย
- ชนะเลิศ
- รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ - รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ - ชมเชย (๒ รางวัล)
- หัวข้อการประกวดภาพถ่ายคือ “ศิริราช...โรงพยาบาลของแผ่นดิน”
- ส่งภาพได้คนละไม่เกิน ๓ ภาพ
- ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องฟิล์มหรือกล้องดิจิตอลท่ีมีความละเอียด มากกว่า ๕ ล้านพิกเซล เป็นภาพสีหรือขาวดําก็ได้
- ภาพท่ีส่งประกวดทุกภาพต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมา แอบอ้างไม่ว่าผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที
- ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
- ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพ สามารถทําการปรับแสง สี เงา ลบฝุ่นได้ตามสมควร แต่ไม่อนุญาตให้ทํา การตัดต่อภาพหรือเพ่ิมเติมองค์ประกอบภาพ อันทําให้ภาพผิดจากความจริง
- ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพผู้ป่วยอย่างชัดเจน ไม่ว่ากรณีใดๆ
- ไม่อนุญาตให้ไปถ่ายภาพภายในหอผู้ป่วยและหน่วยตรวจโรคท้ังหมดในโรงพยาบาล
- อนุญาตให้ถ่ายภาพเฉพาะช้ันล่างของอาคารหรือตึก บริเวณกลางแจ้งภายในโรงพยาบาล หรือ บริเวณที่ทางคณะกรรมการจัดงานกําหนดเท่าน้ัน
- ไม่อนุญาตให้เข้าไปถ่ายภาพในห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ หอพัก ห้องปฏิบัติการท้ังหมดใน โรงพยาบาลศิริราช
- การถ่ายภาพ ห้ามกระทําการใดๆ อันเป็นการกีดขวางทางสัญจรไปมา ท้ังทางเท้า บนถนน รวมท้ัง กีดขวางการทํางานของเจ้าหน้าท่ีโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ใช้ Flash และอุปกรณ์ให้ความสว่างเฉพาะเวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เท่านั้น
- ไม่อนุญาตให้ทําการเคล่ือนย้ายสิ่งของใดๆ ในโรงพยาบาลโดยเด็ดขาด

- ในกรณีที่ภาพถ่ายนั้นเป็นภาพบุคคลอย่างชัดเจน ผู้เข้าประกวดต้องให้บุคคลในภาพกรอก ใบยินยอมอนุญาตให้ถ่ายภาพ (Download ได้ที่ http://www.facebook.com/SIPAI2013) พร้อม แนบเอกสารดังกล่าวส่งมาพร้อมผลงานด้วย หากไม่มีเอกสารดังกล่าวแนบมา จะถือว่าภาพนั้นเป็น โมฆะ และจะไม่นํามาพิจารณา
- ในกรณีที่ภาพนั้นถูกถ่ายไว้ก่อนหน้านี้ ภาพที่ขัดกับกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ได้รับการ พิจารณาและจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดทันที
โปรดสนใจ
- หากผู้เข้าประกวดประสงค์จะเข้ามาถ่ายภาพภายในโรงพยาบาล ให้ผู้เข้าประกวดเข้าไปลงทะเบียน โดย Download แบบฟอร์มเพื่อเข้ามาถ่ายภาพได้ที่ http://www.facebook.com/SIPAI2013 และ แนบสําเนาบัตรประชาชนเพื่อแสดงตัวตน ส่ง E-mail มาที่ sipai2013contest@gmail.com ก่อน วันที่มาถ่ายภาพอย่างน้อย 2 วัน และให้มารับป้ายชื่ออนุญาตถ่ายภาพในวันดังกล่าว โดยป้ายชื่อนี้ ต้องส่งคืนเจ้าหน้าที่ภายในวันเดียวกัน (รายละเอียดวันที่ถ่ายภาพอยู่ในแบบฟอร์มดังกล่าว)
- ในวันที่มาถ่ายภาพ จะมีเจ้าหน้าที่นําเดิน ขอให้ผู้เข้าประกวดเดินตามเจ้าหน้าที่ ไม่แยกไปเดิน คนเดียว รวมทั้งปฏิบัติตามกฎและเชื่อฟังเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
- หากผู้เข้าประกวดไม่มาลงทะเบียนและปฏิบัติตามข้อกําหนดดังกล่าว ทางคณะกรรมการจะไม่ รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าประกวดหากเข้ามาถ่ายภาพในโรงพยาบาลศิริราชเองโดย พลการ ไม่ว่ากรณีใดๆ
ขอให้ผู้เข้าประกวดปฏิบัติตามกติกาการประกวดอย่างเคร่งครัด หากพบว่าผู้เข้าประกวดทําผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง ทางคณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์ผลงาน ของท่านจากการประกวดทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การส่งภาพเข้าประกวด
- ไฟล์ดิจิตอลนามสกุล JPEG หรือ TIFF หรือ PSD ความละเอียดไม่ต่ํากว่า ๕ ล้านพิกเซล และมี Resolution ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ dpi โดยภาพท้ังหมดให้บันทึกลง CD เพียงแผ่นเดียว (ในกรณีที่เป็นภาพท่ีถ่ายจากกล้องฟิล์ม ต้องทําการสแกนให้เป็นไฟล์ดิจิตอลที่มีคุณสมบัติ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น)
- ภาพท่ีพิมพ์หรืออัดขนาด๑๒x๑๘นิ้ว
- ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย
- สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช

ส่งผลงานด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์มาที่
งานสร้างเสริมสุขภาพ ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ช้ัน ๑ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดภาพถ่าย”
ช่วงระยะเวลารับผลงาน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึง ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสําคัญ
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) http://www.si.mahidol.ac.th และ http://www.facebook.com/SIPAI2013
หมายเหตุ
- คณะกรรมการจัดงานและคณะกรรมการตัดสินทุกคนไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
- คณะกรรมการจัดงานสามารถเรียกตรวจสอบเอกสารการสมัครหรือเอกสารเพิ่มเติมจากผู้สมัครได้ ทุกครั้งท่ีต้องการ
- คณะกรรมการจัดงานจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความล่าช้า การสูญหาย และความเสียหายของ ผลงานและเอกสารการสมัครที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งทางไปรษณีย์
- คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนผลงานของผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม
- ภาพท่ีส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทาง คณะกรรมการจัดงานมีสิทธิ์ในการนําไปใช้จัดแสดงในท่ีต่างๆ จัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในรูปแบบ ส่ิงพิมพ์รวมท้ังในส่ือสารสนเทศทุกชนิด โดยไม่เสียค่าลิขสิทธ์ิให้แก่เจ้าของผลงาน
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด คณะกรรมการสามารถงดให้รางวัลใดรางวัลหน่ึง หาก ไม่มีผลงานท่ีสมควรได้รับรางวัลนั้น
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี:
นศพ. กรกช สุวรรณเกสร์ นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ ๓ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๐๙๐-๙๘๗-๖๒๘๐
หรือท่ี http://www.facebook.com/SIPAI2013

รูปภาพของ กติกาประกวดภาพถ่าย โครงการนิทรรศการสรรคศ์ ิลป์ศิริราชเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ ประจําปีพ.ศ. ๒๕๕๖ หัวข้อ “ศิริราช...โรงพยาบาลของแผ่นดิน”
กติกาประกวดภาพถ่าย
โครงการนิทรรศการสรรคศ์ ิลป์ศิริราชเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ ประจําปีพ.ศ. ๒๕๕๖ หัวข้อ “ศิริราช...โรงพยาบาลของแผ่นดิน”
โรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงพยาบาลที่เก่าแก่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน ได้เปิดให้บริการ ด้านสาธารณสุข รักษาผู้ป่วยทุกระดับด้วยมาตรฐานที่ทัดเทียมจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ใน ปัจจุบันได้มีการขยายการให้บริการเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ก็เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลใน สังกัดของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วย เน้นในผู้ที่มีความซับซ้อนของการ รักษา และต้องการคุณภาพมาตรฐานการรักษาที่เทียบเท่าระดับโรงพยาบาลเอกชน โดยมุ่งเน้นหลักที่ว่า “ท่าน คือผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน” โดยผลกําไรจากโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จะนําไปมอบให้กับ โรงพยาบาลศิริราชทุกบาททุกสตางค์
เนื่องด้วยในปีพ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ โรงพยาบาลศิริราชมีอายุครบ ๑๒๕ ปี และโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์มีอายุครบ ๑ ปี ชมรมสรรค์ศิลป์ ซึ่งเป็นชมรมของบุคลากร ร่วมกับนักศึกษาแพทย์ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดย ชมรมถ่ายภาพ และชมรมรักศิลปะ จึงได้จัดโครงการเรื่อง “โครงการ นิทรรศการสรรค์ศิลป์ศิริราชเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ ประจําปีพ.ศ. ๒๕๕๖” ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ ภาพถ่ายและภาพวาดขึ้นรวมทั้งมีโครงการประกวดภาพถ่าย “ศิริราช...โรงพยาบาลของแผ่นดิน” เพื่อให้ผู้ที่ ชื่นชอบและมีใจรักในการถ่ายภาพ ได้เก็บภาพบรรยากาศ เหตุการณ์ต่างๆ ในบริเวณโรงพยาบาลและสื่อ เรื่องราวให้กับบุคคลทั่วไปได้รับรู้ผ่านทางภาพถ่ายเหล่านี้ โดยผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัล จะถูกนําไปใช้ในการ ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลตามสื่อต่างๆ ต่อไป
รายละเอียดการประกวด
แบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบคือ
- การประกวดภาพถ่ายสําหรับบุคคลท่ัวไป
- การประกวดภาพถ่ายสําหรับบุคลากรวิทยาเขตบางกอกน้อย (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(รวมถึงบุคลากร โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์) คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิค การแพทย์ และ คณะกายภาพบําบัด)

รางวัล
สําหรับบุคคลทั่วไป
- ชนะเลิศ
- รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ - รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ - ชมเชย (๒ รางวัล)
กติกา
สําหรับบุคลากรวิทยาเขตบางกอกน้อย
- ชนะเลิศ
- รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ - รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ - ชมเชย (๒ รางวัล)
- หัวข้อการประกวดภาพถ่ายคือ “ศิริราช...โรงพยาบาลของแผ่นดิน”
- ส่งภาพได้คนละไม่เกิน ๓ ภาพ
- ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องฟิล์มหรือกล้องดิจิตอลท่ีมีความละเอียด มากกว่า ๕ ล้านพิกเซล เป็นภาพสีหรือขาวดําก็ได้
- ภาพท่ีส่งประกวดทุกภาพต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมา แอบอ้างไม่ว่าผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที
- ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
- ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพ สามารถทําการปรับแสง สี เงา ลบฝุ่นได้ตามสมควร แต่ไม่อนุญาตให้ทํา การตัดต่อภาพหรือเพ่ิมเติมองค์ประกอบภาพ อันทําให้ภาพผิดจากความจริง
- ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพผู้ป่วยอย่างชัดเจน ไม่ว่ากรณีใดๆ
- ไม่อนุญาตให้ไปถ่ายภาพภายในหอผู้ป่วยและหน่วยตรวจโรคท้ังหมดในโรงพยาบาล
- อนุญาตให้ถ่ายภาพเฉพาะช้ันล่างของอาคารหรือตึก บริเวณกลางแจ้งภายในโรงพยาบาล หรือ บริเวณที่ทางคณะกรรมการจัดงานกําหนดเท่าน้ัน
- ไม่อนุญาตให้เข้าไปถ่ายภาพในห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ หอพัก ห้องปฏิบัติการท้ังหมดใน โรงพยาบาลศิริราช
- การถ่ายภาพ ห้ามกระทําการใดๆ อันเป็นการกีดขวางทางสัญจรไปมา ท้ังทางเท้า บนถนน รวมท้ัง กีดขวางการทํางานของเจ้าหน้าท่ีโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ใช้ Flash และอุปกรณ์ให้ความสว่างเฉพาะเวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เท่านั้น
- ไม่อนุญาตให้ทําการเคล่ือนย้ายสิ่งของใดๆ ในโรงพยาบาลโดยเด็ดขาด

- ในกรณีที่ภาพถ่ายนั้นเป็นภาพบุคคลอย่างชัดเจน ผู้เข้าประกวดต้องให้บุคคลในภาพกรอก ใบยินยอมอนุญาตให้ถ่ายภาพ (Download ได้ที่ http://www.facebook.com/SIPAI2013) พร้อม แนบเอกสารดังกล่าวส่งมาพร้อมผลงานด้วย หากไม่มีเอกสารดังกล่าวแนบมา จะถือว่าภาพนั้นเป็น โมฆะ และจะไม่นํามาพิจารณา
- ในกรณีที่ภาพนั้นถูกถ่ายไว้ก่อนหน้านี้ ภาพที่ขัดกับกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ได้รับการ พิจารณาและจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดทันที
โปรดสนใจ
- หากผู้เข้าประกวดประสงค์จะเข้ามาถ่ายภาพภายในโรงพยาบาล ให้ผู้เข้าประกวดเข้าไปลงทะเบียน โดย Download แบบฟอร์มเพื่อเข้ามาถ่ายภาพได้ที่ http://www.facebook.com/SIPAI2013 และ แนบสําเนาบัตรประชาชนเพื่อแสดงตัวตน ส่ง E-mail มาที่ sipai2013contest@gmail.com ก่อน วันที่มาถ่ายภาพอย่างน้อย 2 วัน และให้มารับป้ายชื่ออนุญาตถ่ายภาพในวันดังกล่าว โดยป้ายชื่อนี้ ต้องส่งคืนเจ้าหน้าที่ภายในวันเดียวกัน (รายละเอียดวันที่ถ่ายภาพอยู่ในแบบฟอร์มดังกล่าว)
- ในวันที่มาถ่ายภาพ จะมีเจ้าหน้าที่นําเดิน ขอให้ผู้เข้าประกวดเดินตามเจ้าหน้าที่ ไม่แยกไปเดิน คนเดียว รวมทั้งปฏิบัติตามกฎและเชื่อฟังเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
- หากผู้เข้าประกวดไม่มาลงทะเบียนและปฏิบัติตามข้อกําหนดดังกล่าว ทางคณะกรรมการจะไม่ รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าประกวดหากเข้ามาถ่ายภาพในโรงพยาบาลศิริราชเองโดย พลการ ไม่ว่ากรณีใดๆ
ขอให้ผู้เข้าประกวดปฏิบัติตามกติกาการประกวดอย่างเคร่งครัด หากพบว่าผู้เข้าประกวดทําผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง ทางคณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์ผลงาน ของท่านจากการประกวดทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การส่งภาพเข้าประกวด
- ไฟล์ดิจิตอลนามสกุล JPEG หรือ TIFF หรือ PSD ความละเอียดไม่ต่ํากว่า ๕ ล้านพิกเซล และมี Resolution ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ dpi โดยภาพท้ังหมดให้บันทึกลง CD เพียงแผ่นเดียว (ในกรณีที่เป็นภาพท่ีถ่ายจากกล้องฟิล์ม ต้องทําการสแกนให้เป็นไฟล์ดิจิตอลที่มีคุณสมบัติ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น)
- ภาพท่ีพิมพ์หรืออัดขนาด๑๒x๑๘นิ้ว
- ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย
- สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช

ส่งผลงานด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์มาที่
งานสร้างเสริมสุขภาพ ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ช้ัน ๑ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดภาพถ่าย”
ช่วงระยะเวลารับผลงาน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึง ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสําคัญ
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) http://www.si.mahidol.ac.th และ http://www.facebook.com/SIPAI2013
หมายเหตุ
- คณะกรรมการจัดงานและคณะกรรมการตัดสินทุกคนไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
- คณะกรรมการจัดงานสามารถเรียกตรวจสอบเอกสารการสมัครหรือเอกสารเพิ่มเติมจากผู้สมัครได้ ทุกครั้งท่ีต้องการ
- คณะกรรมการจัดงานจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความล่าช้า การสูญหาย และความเสียหายของ ผลงานและเอกสารการสมัครที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งทางไปรษณีย์
- คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนผลงานของผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม
- ภาพท่ีส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทาง คณะกรรมการจัดงานมีสิทธิ์ในการนําไปใช้จัดแสดงในท่ีต่างๆ จัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในรูปแบบ ส่ิงพิมพ์รวมท้ังในส่ือสารสนเทศทุกชนิด โดยไม่เสียค่าลิขสิทธ์ิให้แก่เจ้าของผลงาน
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด คณะกรรมการสามารถงดให้รางวัลใดรางวัลหน่ึง หาก ไม่มีผลงานท่ีสมควรได้รับรางวัลนั้น
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี:
นศพ. กรกช สุวรรณเกสร์ นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ ๓ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๐๙๐-๙๘๗-๖๒๘๐
หรือท่ี http://www.facebook.com/SIPAI2013

ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 21:38 น.


ลงด้านล่าง


ความคิดเห็นที่ 1
 
รูปภาพของ กติกาประกวดภาพถ่าย โครงการนิทรรศการสรรคศ์ ิลป์ศิริราชเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ ประจําปีพ.ศ. ๒๕๕๖ หัวข้อ “ศิริราช...โรงพยาบาลของแผ่นดิน”
โปสเตอร์การประกวด

โปสเตอร์การประกวด


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 21:40 น.

เรื่องอื่น ๆ ในหมวดโปรโมชั่น ประชาสัมพันธ์ ร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยว งานประเพณี

 โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค จัดบริการห้องประชุมแบบ New Normal - กรุงเทพมหานคร
โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค เตรียมความพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย สามารถจัดงานประชุมทั้งแบบอินดอร์แล...

 นวดไทย แบบนิว นอร์มอล - กรุงเทพมหานคร
เปิดแล้ว โพธาลัย เวลเนส แอนด์ ลองเจวิตี้ ขอเชิญคุณสัมผัสประสบการณ์มิติใหม่ “นวดไทย แบบนิว นอร์มอล” ก...

 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุดยอดความอร่อยของอาหารอิตาเลียนและอาหารญี่ปุ่นเลิศรส เดลิเวอรี่ส่งตรงถึงบ้านคุณ - ชลบุรี
โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง บริการจัดส่งความอร่อยถึงบ้าน และที่ทำงานของคุณ กับหลากหลายเมนูความอร่อยใน...

 เฟรนช์ฟรายส์ และ ปีกไก่ปรุงรส รสชาติใหม่จากเบย์ เลาจน์ - กรุงเทพมหานคร
โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค พร้อมเสิร์ฟเพิ่มความจัดจ้าน 'เชคฟรายส์' มันฝรั่งทอดร้อนๆ กรอบนอก นุ่มใน เขย่าเ...

 กาแฟดำสกัดเย็น “โคลด์บริว เฮ้าส์ เบรน” ที่เปอร์ทิส คอนเนอร์ - กรุงเทพมหานคร
โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ขอเสนอกาแฟสกัดเย็นเมนูโปรดของคนคอกาแฟ “โคลด์บริว เฮ้าส์ เบรน” เครื่องดื่มสูตรพ...

 อิตาเลี่ยน โซดา ซีซั่นรับหน้าร้อน - กรุงเทพมหานคร
ซัมเมอร์นี้ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ขอเชิญคุณมาคลายร้อนกันง่ายๆ สบายๆ สไตล์คนมีคลาสกับ “อิตาเลี่ยน โซด...

 การชงชาอู่หลงต้นตำรับ - กรุงเทพมหานคร
โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ขอเชิญคุณสัมผัสประสบการณ์การชงชาอู่หลงต้นตำรับที่จะทำให้คุณรู้สึกดื่มด่ำและอิน...

 เครปข้าวเหนียวมะม่วง - กรุงเทพมหานคร
โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ขอเชิญคุณมาเพลิดเพลินกับเมนูสุดฟิน “เครปข้าวเหนียวมะม่วง” แป้งเครปใบเตยสีเขียว...

เว็บไซต์พันธมิตรผู้สนับสนุน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ

 กรุณา เข้าสู่ระบบ หากท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้ว
 หรือ ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนสมาชิกใหม่*รูปภาพหรือข้อความที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเรื่องจากบุคคลทั่วไป เวบไซต์ เมืองไทย 360 องศา ดอทคอม มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็นทั้งสิ้น
หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปครับ :)