หน้าหลักเมืองไทย 360 องศา จังหวัดตาก ► เปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย

 เปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยสารบัตรเครดิตท่องเที่ยวฯ และนิตยสาร Phototech เชิญชวนทุกท่าน ร่วมเดินทางท่องเที่ยวเปิดประตูอาเซียนสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ในโครงการ “เปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย ตอน ไหว้พระสองแผ่นดิน ถิ่นพุทธภูมิไทย-พม่า เพื่อทำบุญ ขอพรรับปีใหม่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต...

สำหรับกิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2557 ในเส้นทาง กทม.-แม่สอด-เมียวดี (เมียนมาร์)-กทม. 

นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ ผู้อำนวยภูมิภาคภาคเหนือ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการเปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย ตอน ไหว้พระสองแผ่นดิน ถิ่นพุทธภูมิไทย-พม่า เพื่อทำบุญ ขอพรรับปีใหม่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต...เป็นโครงการเชิงบูรณาการซึ่งนอกจากพันธมิตรข้างต้นแล้ว ยังได้ร่วมมือกับวัฒนธรรมจังหวัดตาก และหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ มากมาย โดยนำเสนอการท่องเที่ยวในเชิงศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมตามวิถีชาวพุทธ ซึ่งถือได้ว่ายังมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น รวมถึงศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมต่างๆ การแสดง รวมถึงการแต่งกาย ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้รับความสุขจากการเดินทางแล้ว ยังได้รับประสบการณ์เชิงวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ ที่ผสมผสานของผู้คนหลากเชื้อชาติของสองฝั่งเมย... 

ติดต่อสอบถามข้อมูลและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานตาก  
เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 –16.30 น. 
โทร.0-5551-4341-3 tattak@tat.or.th 
หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่...www.facebook.com/taktravelกำหนดการเดินทาง
โครงการ “เปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย”
วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
๐๖.๐๐ น. -ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่จังหวัดตาก 
๑๒.๓๐ น. -รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบ้านเคียงน้ำ
-สักการะองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๑๓.๓๐ น. -เดินทางไปอำเภอแม่สอด
-เยี่ยมชม พร้อมไหว้พระขอพร / ทำบุญ  ที่วัดแม่ซอดน่าด่าน  หรือ  วัดเงี้ยวหลวง (วัดหลวง) เป็นวัดที่
 ชาวไทยใหญ่ (เงี้ยว) จัดสร้างขึ้น  มีพระพุทธรูปปูนปั้นอยู่ในวิหาร ๕ องค์  พระพุทธรูปหินอ่อน ๒ องค์ 
 ทองเหลือง ๑ องค์ ซึ่งได้มาจากสหภาพเมียนมาร์
-เยี่ยมชม พร้อมไหว้พระขอพร / ทำบุญ  ที่วัดท่าเสาโทรเลข หรือ วัดห้วยม่วง  ตั้งอยู่ติดชายแดนพม่า มี
 แม่น้ำเมยกั้นเขตแดน และมีสายโทรเลขของทางราชการมาจบสุดเขตที่หมู่บ้านนี้
-เยี่ยมชม พร้อมไหว้พระขอพร / ทำบุญ  ที่วัดไทยวัฒนาราม หรือ วัดแม่ตาว  เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรม
 เป็นศิลปวัฒนธรรมแบบสหภาพเมียนมาร์ มีพระพุทธมหามุณี (ซึ่งจำลองจากเมืองมัณฑเลย์ เมียนมาร์) 
-พิธีต้อนรับคณะแบบวัฒนธรรมเมืองชายแดนที่วัดไทยวัฒนาราม และชมศิลปการแสดงของชนเผ่า 
 พร้อมรับประทานอาหารเย็น
๒๑.๐๐ น. -เข้าพักที่อำเภอแม่สอด
วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗
๐๖.๓๐ น.  -รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
๐๗.๓๐ น.  -เยี่ยมชม พร้อมไหว้พระขอพร / ทำบุญ ที่วัดมณีไพรสณฑ์ เป็นวัดที่มีพระพุทธโคดมบรมศรีเมืองฉอด 
 (หลวงพ่อโต) มีเจดีย์วิหารสัมพุทเธซึ่งบนองค์เจดีย์มีเจดีย์เล็กๆ ล้อมรอบถึง ๒๓๓ องค์ และพระพุทธรูป
 บรรจอยู่ถึง ๕๑๒,๐๒๘ องค์ 
-ออกเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-พม่า เยือนเมืองเมียวดี ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสุดชายแดนตะวันตก
 ของสหภาพเมียนม่าร์
-นำคณะเยี่ยมชม วัดส่วยมินวุ่น (วัดเจดีย์ทอง) วัดที่สร้างก่อนสมัยอยุธยา มีเจดีย์สูงถึง ๑๒๓ ฟุต และมี
 พระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง ๔ ด้าน ภายในมีพระมหามุณี ด้านนอกจะมีสิงโตทั้ง ๔ ด้าน ตามความเชื่อที่ว่า
 สิงโตเหล่านี้จะทำหน้าที่เฝ้าวัด จุดเด่นในวัดของพม่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่องค์เจดีย์สีทองเหลืองอร่าม
                                                                                                         
-เยี่ยมชม วัดมิเจากง (จระเข้) วัดนี้มีลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนวัดอื่นๆ ตรงที่มีรูปปั้นจระเข้ขนาดใหญ่ ทาสี
 เขียวสดใสทั้งตัว จระเข้ตัวนั้นมีขนาดใหญ่มาก ทราบว่าความยาวของลำตัวตั้งแต่หัวจรดหางยาวถึง 
 ๖๕ เมตร กลางตัวจระเข้สร้างเป็นหอไตรกลางน้ำ ซึ่งหอไตรดังกล่าวนี้จะมีทางเข้าอยู่ด้านหลัง
-เยี่ยมชม วัดอธิษฐาน  ซึ่งชื่อว่าเป็นวัญลักษณ์แห่งความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองจากวัดนี้ สามารถ
 มองเห็นทิวทัศน์ถึงอำเภอแม่สอด
   -เยี่ยมชม วัดเจ๊าลงจี (ก้อนหิน) เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนลานหินขนาดใหญ่บนเนินเขา ทำให้มองเห็นยอดเจดีย์
 แต่ไกล คนไทยที่มาเที่ยวเมียวดีก็มักมาไหว้พระธาตุแห่งนี้เพื่อเป็นสิริมงคล หรือ อาจจะลองเสี่ยงทาย
 โดยยกหินสีทองลูกกลมๆ หลักราว ๑๐ กิโลกรัม ที่เป็นของแปลกสำหรับวัดนี้ 
-รับประทานอาหารกลางวันที่วัดเจ๊าลงจี และชมการแสดงศิลปะพม่า
-หลังจากอิ่มบุญก็พากันไปชม ชิน ช้อป สัมผัสวิถีชีวิตผู้คน ณ ตลาดบุเรงนอง ศูนย์รวมสินค้า ทั้งเสื้อผ้า 
 สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ส่วนใหญ่จะมาจากจีนและพี่ไทยเรานี่เอง ด้านหน้าตลาดขายสิ่งของเครื่องใช้
 เสื้อผ้าสารพัดด้านหลังเป็นตลาดสด นับว่ามาที่เดียวได้ของครบถ้วนตามต้องการ
๑๔.๐๐ น. -เดินทางไปเยี่ยมชมเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของสหภาพเมียนมาร์ เพื่อประสบการณ์และเป็นแนวการค้า
๑๖.๐๐ น. -เดินทางกลับแม่สอด
-เยี่ยมชมแหล่งผลิตต้นไม้หยกแม่คำปอย ชมการสาธิตการทำต้นไม้หยก และร่วมจัดทำต้นไม้หยกพร้อม 
 นำต้นไม้หยกที่ทำกลับบ้านด้วยความภาคภูมิใจ / ประทับใจ และซื้อเป็นของฝาก
-ช้อปปิ้งสินค้าตลาดริมเมย พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ สุดประจิมที่ริมเมย บริเวณสะพาน มิตรภาพ
  ไทย-พม่า เขตชายแดนไทย
๑๙.๔๕ น. -รับประทานอาหารเย็น พร้อมกิจกรรมสันทนาการ และรับฟังการอบรมถ่ายภาพเพื่อเชื่อมโยงแหล่ง
 ท่องเที่ยวเมืองชายแดน ไทย-สหภาพเมียนมาร์
-เข้าพักที่อำเภอแม่สอด
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗
๐๗.๐๐ น. -รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
๐๘.๐๐ น. -เยี่ยมชมบรรยากาศวิถีชีวิตยามเช้าของชาวแม่สอด  ชิมโรตีโอ่ง
-เยี่ยมชมแหล่งผลิตขนมเส่งเผล่ / ฮาละหว่า แม่คำป้อ ฟังบรรยายประวัติ / วิธีการทำ และชมการสาธิต
 การทำขนมเส่งเผล่ / ฮาละหว่า พร้อมชิมและซื้อเป็นของฝาก
-ช้อปปิ้งแหล่งสินค้าตลาดอัญมณีในอำเภอแม่สอด
๑๑.๓๐ น. -รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านขนมจีนขยุ้ม
-เดินทางกลับ แวะ สักการะเจ้าพ่อพะวอ / ตลาดมูเซอร์ ซื้อผลไม้ ผัก และผลผลิตทางการเกษตรชาวเขา
๒๐.๐๐ น. -เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*************************************************************
หมายเหตุ   กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


   
กำหนดการพิธีต้อนรับ
โครงการ “เปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย”
ณ วัดไทยวัฒนาราม อ.แม่สอด จ.ตาก ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

๑๗.๐๐ น. -คณะพร้อมกันที่วัดไทยวัฒนาราม พร้อมเยี่ยมชมวัด โดยมีเจ้าบ้านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
๑๗.๑๕ น. -แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน พร้อมที่วัดไทยวัฒนาราม
-ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณงาน
๑๗.๓๐ น. -พิธีกรกล่าวและดำเนินรายการ
-ร่วมทอดผ้าป่า ทำบุญ ถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ 
-ชมการแสดงวัฒนธรรมเมืองชายแดน
-คุณสุจิตรา  จงชาณสิทโธ (ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. 
 สำนักงานตาก) กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ
-ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ และเปิดโครงการ
-มอบของที่ระลึก พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
-รับประทานอาหารเย็น เป็นอาหารพื้นเมือง ในสไตล์สองอารยธรรม ร่วมกัน

*************************************************************
หมายเหตุ   กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


   
กำหนดการพิธีปล่อยขบวน
โครงการ “เปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย”
ณ วัดไทยวัฒนาราม อ.แม่สอด จ.ตาก ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗
๐๙.๐๐ น. -คณะพร้อมกันที่วัดไทยวัฒนาราม บริเวณซุ้มประตูวัด โดยมีเจ้าบ้านและแขกผู้มีเกียรติเตรียมพร้อมเพื่อ
 ร่วมทำกิจกรรมพิธีเปิดประตู AEC
-แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน พร้อมที่วัดไทยวัฒนาราม
-น้องๆ ในชุด ไทย และ พม่า ถือธง ตั้งแถว เพื่อสู่ขั้นตอนพิธีเปิดประตูเข้าสู่การเชื่อมโยง AEC สอง
 แผ่นดิน ไทย – สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 
-ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณงาน
๐๙.๓๐ น. -ประธานในพิธีกล่าวถึงกิจกรรมของอำเภอแม่สอดและเชิญชวนเที่ยวแม่สอดเชื่อมโยงเมืองเมียวดี
-พิธีปล่อยขบวนรถเดินทางไปยังเมืองเมียวดี

*************************************************************
หมายเหตุ   กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
                    รูปภาพของ เปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยสารบัตรเครดิตท่องเที่ยวฯ และนิตยสาร Phototech เชิญชวนทุกท่าน ร่วมเดินทางท่องเที่ยวเปิดประตูอาเซียนสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ในโครงการ “เปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย ตอน ไหว้พระสองแผ่นดิน ถิ่นพุทธภูมิไทย-พม่า เพื่อทำบุญ ขอพรรับปีใหม่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต...

สำหรับกิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2557 ในเส้นทาง กทม.-แม่สอด-เมียวดี (เมียนมาร์)-กทม. 

นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ ผู้อำนวยภูมิภาคภาคเหนือ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการเปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย ตอน ไหว้พระสองแผ่นดิน ถิ่นพุทธภูมิไทย-พม่า เพื่อทำบุญ ขอพรรับปีใหม่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต...เป็นโครงการเชิงบูรณาการซึ่งนอกจากพันธมิตรข้างต้นแล้ว ยังได้ร่วมมือกับวัฒนธรรมจังหวัดตาก และหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ มากมาย โดยนำเสนอการท่องเที่ยวในเชิงศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมตามวิถีชาวพุทธ ซึ่งถือได้ว่ายังมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น รวมถึงศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมต่างๆ การแสดง รวมถึงการแต่งกาย ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้รับความสุขจากการเดินทางแล้ว ยังได้รับประสบการณ์เชิงวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ ที่ผสมผสานของผู้คนหลากเชื้อชาติของสองฝั่งเมย... 

ติดต่อสอบถามข้อมูลและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานตาก  
เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 –16.30 น. 
โทร.0-5551-4341-3 tattak@tat.or.th 
หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่...www.facebook.com/taktravelกำหนดการเดินทาง
โครงการ “เปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย”
วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
๐๖.๐๐ น. -ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่จังหวัดตาก 
๑๒.๓๐ น. -รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบ้านเคียงน้ำ
-สักการะองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๑๓.๓๐ น. -เดินทางไปอำเภอแม่สอด
-เยี่ยมชม พร้อมไหว้พระขอพร / ทำบุญ  ที่วัดแม่ซอดน่าด่าน  หรือ  วัดเงี้ยวหลวง (วัดหลวง) เป็นวัดที่
 ชาวไทยใหญ่ (เงี้ยว) จัดสร้างขึ้น  มีพระพุทธรูปปูนปั้นอยู่ในวิหาร ๕ องค์  พระพุทธรูปหินอ่อน ๒ องค์ 
 ทองเหลือง ๑ องค์ ซึ่งได้มาจากสหภาพเมียนมาร์
-เยี่ยมชม พร้อมไหว้พระขอพร / ทำบุญ  ที่วัดท่าเสาโทรเลข หรือ วัดห้วยม่วง  ตั้งอยู่ติดชายแดนพม่า มี
 แม่น้ำเมยกั้นเขตแดน และมีสายโทรเลขของทางราชการมาจบสุดเขตที่หมู่บ้านนี้
-เยี่ยมชม พร้อมไหว้พระขอพร / ทำบุญ  ที่วัดไทยวัฒนาราม หรือ วัดแม่ตาว  เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรม
 เป็นศิลปวัฒนธรรมแบบสหภาพเมียนมาร์ มีพระพุทธมหามุณี (ซึ่งจำลองจากเมืองมัณฑเลย์ เมียนมาร์) 
-พิธีต้อนรับคณะแบบวัฒนธรรมเมืองชายแดนที่วัดไทยวัฒนาราม และชมศิลปการแสดงของชนเผ่า 
 พร้อมรับประทานอาหารเย็น
๒๑.๐๐ น. -เข้าพักที่อำเภอแม่สอด
วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗
๐๖.๓๐ น.  -รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
๐๗.๓๐ น.  -เยี่ยมชม พร้อมไหว้พระขอพร / ทำบุญ ที่วัดมณีไพรสณฑ์ เป็นวัดที่มีพระพุทธโคดมบรมศรีเมืองฉอด 
 (หลวงพ่อโต) มีเจดีย์วิหารสัมพุทเธซึ่งบนองค์เจดีย์มีเจดีย์เล็กๆ ล้อมรอบถึง ๒๓๓ องค์ และพระพุทธรูป
 บรรจอยู่ถึง ๕๑๒,๐๒๘ องค์ 
-ออกเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-พม่า เยือนเมืองเมียวดี ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสุดชายแดนตะวันตก
 ของสหภาพเมียนม่าร์
-นำคณะเยี่ยมชม วัดส่วยมินวุ่น (วัดเจดีย์ทอง) วัดที่สร้างก่อนสมัยอยุธยา มีเจดีย์สูงถึง ๑๒๓ ฟุต และมี
 พระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง ๔ ด้าน ภายในมีพระมหามุณี ด้านนอกจะมีสิงโตทั้ง ๔ ด้าน ตามความเชื่อที่ว่า
 สิงโตเหล่านี้จะทำหน้าที่เฝ้าวัด จุดเด่นในวัดของพม่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่องค์เจดีย์สีทองเหลืองอร่าม
                                                                                                         
-เยี่ยมชม วัดมิเจากง (จระเข้) วัดนี้มีลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนวัดอื่นๆ ตรงที่มีรูปปั้นจระเข้ขนาดใหญ่ ทาสี
 เขียวสดใสทั้งตัว จระเข้ตัวนั้นมีขนาดใหญ่มาก ทราบว่าความยาวของลำตัวตั้งแต่หัวจรดหางยาวถึง 
 ๖๕ เมตร กลางตัวจระเข้สร้างเป็นหอไตรกลางน้ำ ซึ่งหอไตรดังกล่าวนี้จะมีทางเข้าอยู่ด้านหลัง
-เยี่ยมชม วัดอธิษฐาน  ซึ่งชื่อว่าเป็นวัญลักษณ์แห่งความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองจากวัดนี้ สามารถ
 มองเห็นทิวทัศน์ถึงอำเภอแม่สอด
   -เยี่ยมชม วัดเจ๊าลงจี (ก้อนหิน) เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนลานหินขนาดใหญ่บนเนินเขา ทำให้มองเห็นยอดเจดีย์
 แต่ไกล คนไทยที่มาเที่ยวเมียวดีก็มักมาไหว้พระธาตุแห่งนี้เพื่อเป็นสิริมงคล หรือ อาจจะลองเสี่ยงทาย
 โดยยกหินสีทองลูกกลมๆ หลักราว ๑๐ กิโลกรัม ที่เป็นของแปลกสำหรับวัดนี้ 
-รับประทานอาหารกลางวันที่วัดเจ๊าลงจี และชมการแสดงศิลปะพม่า
-หลังจากอิ่มบุญก็พากันไปชม ชิน ช้อป สัมผัสวิถีชีวิตผู้คน ณ ตลาดบุเรงนอง ศูนย์รวมสินค้า ทั้งเสื้อผ้า 
 สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ส่วนใหญ่จะมาจากจีนและพี่ไทยเรานี่เอง ด้านหน้าตลาดขายสิ่งของเครื่องใช้
 เสื้อผ้าสารพัดด้านหลังเป็นตลาดสด นับว่ามาที่เดียวได้ของครบถ้วนตามต้องการ
๑๔.๐๐ น. -เดินทางไปเยี่ยมชมเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของสหภาพเมียนมาร์ เพื่อประสบการณ์และเป็นแนวการค้า
๑๖.๐๐ น. -เดินทางกลับแม่สอด
-เยี่ยมชมแหล่งผลิตต้นไม้หยกแม่คำปอย ชมการสาธิตการทำต้นไม้หยก และร่วมจัดทำต้นไม้หยกพร้อม 
 นำต้นไม้หยกที่ทำกลับบ้านด้วยความภาคภูมิใจ / ประทับใจ และซื้อเป็นของฝาก
-ช้อปปิ้งสินค้าตลาดริมเมย พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ สุดประจิมที่ริมเมย บริเวณสะพาน มิตรภาพ
  ไทย-พม่า เขตชายแดนไทย
๑๙.๔๕ น. -รับประทานอาหารเย็น พร้อมกิจกรรมสันทนาการ และรับฟังการอบรมถ่ายภาพเพื่อเชื่อมโยงแหล่ง
 ท่องเที่ยวเมืองชายแดน ไทย-สหภาพเมียนมาร์
-เข้าพักที่อำเภอแม่สอด
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗
๐๗.๐๐ น. -รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
๐๘.๐๐ น. -เยี่ยมชมบรรยากาศวิถีชีวิตยามเช้าของชาวแม่สอด  ชิมโรตีโอ่ง
-เยี่ยมชมแหล่งผลิตขนมเส่งเผล่ / ฮาละหว่า แม่คำป้อ ฟังบรรยายประวัติ / วิธีการทำ และชมการสาธิต
 การทำขนมเส่งเผล่ / ฮาละหว่า พร้อมชิมและซื้อเป็นของฝาก
-ช้อปปิ้งแหล่งสินค้าตลาดอัญมณีในอำเภอแม่สอด
๑๑.๓๐ น. -รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านขนมจีนขยุ้ม
-เดินทางกลับ แวะ สักการะเจ้าพ่อพะวอ / ตลาดมูเซอร์ ซื้อผลไม้ ผัก และผลผลิตทางการเกษตรชาวเขา
๒๐.๐๐ น. -เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*************************************************************
หมายเหตุ   กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


   
กำหนดการพิธีต้อนรับ
โครงการ “เปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย”
ณ วัดไทยวัฒนาราม อ.แม่สอด จ.ตาก ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

๑๗.๐๐ น. -คณะพร้อมกันที่วัดไทยวัฒนาราม พร้อมเยี่ยมชมวัด โดยมีเจ้าบ้านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
๑๗.๑๕ น. -แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน พร้อมที่วัดไทยวัฒนาราม
-ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณงาน
๑๗.๓๐ น. -พิธีกรกล่าวและดำเนินรายการ
-ร่วมทอดผ้าป่า ทำบุญ ถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ 
-ชมการแสดงวัฒนธรรมเมืองชายแดน
-คุณสุจิตรา  จงชาณสิทโธ (ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. 
 สำนักงานตาก) กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ
-ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ และเปิดโครงการ
-มอบของที่ระลึก พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
-รับประทานอาหารเย็น เป็นอาหารพื้นเมือง ในสไตล์สองอารยธรรม ร่วมกัน

*************************************************************
หมายเหตุ   กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


   
กำหนดการพิธีปล่อยขบวน
โครงการ “เปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย”
ณ วัดไทยวัฒนาราม อ.แม่สอด จ.ตาก ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗
๐๙.๐๐ น. -คณะพร้อมกันที่วัดไทยวัฒนาราม บริเวณซุ้มประตูวัด โดยมีเจ้าบ้านและแขกผู้มีเกียรติเตรียมพร้อมเพื่อ
 ร่วมทำกิจกรรมพิธีเปิดประตู AEC
-แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน พร้อมที่วัดไทยวัฒนาราม
-น้องๆ ในชุด ไทย และ พม่า ถือธง ตั้งแถว เพื่อสู่ขั้นตอนพิธีเปิดประตูเข้าสู่การเชื่อมโยง AEC สอง
 แผ่นดิน ไทย – สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 
-ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณงาน
๐๙.๓๐ น. -ประธานในพิธีกล่าวถึงกิจกรรมของอำเภอแม่สอดและเชิญชวนเที่ยวแม่สอดเชื่อมโยงเมืองเมียวดี
-พิธีปล่อยขบวนรถเดินทางไปยังเมืองเมียวดี

*************************************************************
หมายเหตุ   กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
                    ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 09:43 น.


ลงด้านล่าง


เรื่องอื่น ๆ ในหมวดโปรโมชั่น ประชาสัมพันธ์ ร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยว งานประเพณี

 โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค จัดบริการห้องประชุมแบบ New Normal - กรุงเทพมหานคร
โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค เตรียมความพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย สามารถจัดงานประชุมทั้งแบบอินดอร์แล...

 นวดไทย แบบนิว นอร์มอล - กรุงเทพมหานคร
เปิดแล้ว โพธาลัย เวลเนส แอนด์ ลองเจวิตี้ ขอเชิญคุณสัมผัสประสบการณ์มิติใหม่ “นวดไทย แบบนิว นอร์มอล” ก...

 ข่าวประชาสัมพันธ์ สุดยอดความอร่อยของอาหารอิตาเลียนและอาหารญี่ปุ่นเลิศรส เดลิเวอรี่ส่งตรงถึงบ้านคุณ - ชลบุรี
โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง บริการจัดส่งความอร่อยถึงบ้าน และที่ทำงานของคุณ กับหลากหลายเมนูความอร่อยใน...

 เฟรนช์ฟรายส์ และ ปีกไก่ปรุงรส รสชาติใหม่จากเบย์ เลาจน์ - กรุงเทพมหานคร
โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค พร้อมเสิร์ฟเพิ่มความจัดจ้าน 'เชคฟรายส์' มันฝรั่งทอดร้อนๆ กรอบนอก นุ่มใน เขย่าเ...

 กาแฟดำสกัดเย็น “โคลด์บริว เฮ้าส์ เบรน” ที่เปอร์ทิส คอนเนอร์ - กรุงเทพมหานคร
โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ขอเสนอกาแฟสกัดเย็นเมนูโปรดของคนคอกาแฟ “โคลด์บริว เฮ้าส์ เบรน” เครื่องดื่มสูตรพ...

 อิตาเลี่ยน โซดา ซีซั่นรับหน้าร้อน - กรุงเทพมหานคร
ซัมเมอร์นี้ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ขอเชิญคุณมาคลายร้อนกันง่ายๆ สบายๆ สไตล์คนมีคลาสกับ “อิตาเลี่ยน โซด...

 การชงชาอู่หลงต้นตำรับ - กรุงเทพมหานคร
โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ขอเชิญคุณสัมผัสประสบการณ์การชงชาอู่หลงต้นตำรับที่จะทำให้คุณรู้สึกดื่มด่ำและอิน...

 เครปข้าวเหนียวมะม่วง - กรุงเทพมหานคร
โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ขอเชิญคุณมาเพลิดเพลินกับเมนูสุดฟิน “เครปข้าวเหนียวมะม่วง” แป้งเครปใบเตยสีเขียว...

เว็บไซต์พันธมิตรผู้สนับสนุน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ

 กรุณา เข้าสู่ระบบ หากท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้ว
 หรือ ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนสมาชิกใหม่*รูปภาพหรือข้อความที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเรื่องจากบุคคลทั่วไป เวบไซต์ เมืองไทย 360 องศา ดอทคอม มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็นทั้งสิ้น
หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปครับ :)