หน้าหลักเมืองไทย 360 องศา จังหวัดเพชรบุรี ► โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
   ที่มาของโครงการ ข้าราชบริพารในพระองค์ได้มาซื้อที่ดินบริเวณนี้สำหรับอยู่อาศัย ปลูกพืชผล ต่อมาความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัย จึงได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรที่ดินและได้ทรงซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าวจำนวน 250 ไร่ สำหรับเพาะปลูกพืชทำเป็นโครงการตามพระราชดำริ และได้มีมีชาวบ้านได้นำมันเทศที่ปลูกมาทูลเกล้าฯ ถวาย พระองค์แต่เมื่อเสด็จกลับมิได้ทรงนำมันหัวนั้นไปด้วย แต่เมื่อเสด็จกลับมาอีกครั้งทรงพบว่ามันหัวนั้นงอกเป็นต้น จึงมีพระราชดำรัสว่ามันอยู่ที่ไหนก็งอกได้ จึงมีพระราชดำริให้จัดเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชต่างๆ โดยเน้นที่พืชท้องถิ่นของเพชรบุรี เช่น มะพร้าว ชมพู่เพชร มะนาว กะเพรา สัปปะรด ข้าวไร่พันธุ์ต่างๆ และทรงมีพระราชดำริให้ปลูกแปลงทดลองมันเทศในที่ดินส่วน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการพระราชดำริล่าสุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังทรงให้ปรับปรุงระบบระบายน้ำที่อ่างเก็บน้ำหนองเสือ  เพื่อใช้ในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

ชื่อโครงการชั่งหัวมัน ถือได้ว่าเป็นชื่อโครงการที่แปลก ชวนให้คิดตีความว่าชื่อนี้มีความหมายอะไร ถ้าตีความหมายตามสำนวนไทย ชั่งหัวมัน (ช่างหัวมัน) ก็หมายถึง "ไม่ต้องไปสนใจ อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิด ใครจะทำอะไรก็ทำไป เราไม่ต้องไปใส่ใจ" พระองค์ท่านเป็นนักปราชญ์มีสายพระเนตรยาวไกลและความคิดที่ลึกซึ้ง ชั่งหัวมันจึงเป็นชื่อที่สื่ออะไรที่มีความหมายลึกซึ้งมากยิ่งกว่าแค่เอาหัวมันมาชั่ง  ซึ่งก็แล้วแต่ใครจะตีความตามแบบฉบับของตัวเอง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ  พืชพันธุ์ดีของอำเภอท่ายาง  และของจังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร
3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแปลงหรือมาช่วยงานพระองค์

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5  บ้านหนองคอไก่  ตำบลเขากระปุก  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  โดยสามารถเดินทางเข้าทางอำเภอท่ายาง  ผ่านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี  ไปทางเส้นทางตำบลท่าไม้รวก  ผ่านที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาตอหม้อ  ผ่านโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง  ถึงโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  ระยะทางประมาณ  47  กิโลเมตร

รูปภาพของ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
   ที่มาของโครงการ ข้าราชบริพารในพระองค์ได้มาซื้อที่ดินบริเวณนี้สำหรับอยู่อาศัย ปลูกพืชผล ต่อมาความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัย จึงได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรที่ดินและได้ทรงซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าวจำนวน 250 ไร่ สำหรับเพาะปลูกพืชทำเป็นโครงการตามพระราชดำริ และได้มีมีชาวบ้านได้นำมันเทศที่ปลูกมาทูลเกล้าฯ ถวาย พระองค์แต่เมื่อเสด็จกลับมิได้ทรงนำมันหัวนั้นไปด้วย แต่เมื่อเสด็จกลับมาอีกครั้งทรงพบว่ามันหัวนั้นงอกเป็นต้น จึงมีพระราชดำรัสว่ามันอยู่ที่ไหนก็งอกได้ จึงมีพระราชดำริให้จัดเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชต่างๆ โดยเน้นที่พืชท้องถิ่นของเพชรบุรี เช่น มะพร้าว ชมพู่เพชร มะนาว กะเพรา สัปปะรด ข้าวไร่พันธุ์ต่างๆ และทรงมีพระราชดำริให้ปลูกแปลงทดลองมันเทศในที่ดินส่วน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการพระราชดำริล่าสุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังทรงให้ปรับปรุงระบบระบายน้ำที่อ่างเก็บน้ำหนองเสือ  เพื่อใช้ในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

ชื่อโครงการชั่งหัวมัน ถือได้ว่าเป็นชื่อโครงการที่แปลก ชวนให้คิดตีความว่าชื่อนี้มีความหมายอะไร ถ้าตีความหมายตามสำนวนไทย ชั่งหัวมัน (ช่างหัวมัน) ก็หมายถึง "ไม่ต้องไปสนใจ อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิด ใครจะทำอะไรก็ทำไป เราไม่ต้องไปใส่ใจ" พระองค์ท่านเป็นนักปราชญ์มีสายพระเนตรยาวไกลและความคิดที่ลึกซึ้ง ชั่งหัวมันจึงเป็นชื่อที่สื่ออะไรที่มีความหมายลึกซึ้งมากยิ่งกว่าแค่เอาหัวมันมาชั่ง  ซึ่งก็แล้วแต่ใครจะตีความตามแบบฉบับของตัวเอง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ  พืชพันธุ์ดีของอำเภอท่ายาง  และของจังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร
3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแปลงหรือมาช่วยงานพระองค์

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5  บ้านหนองคอไก่  ตำบลเขากระปุก  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  โดยสามารถเดินทางเข้าทางอำเภอท่ายาง  ผ่านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี  ไปทางเส้นทางตำบลท่าไม้รวก  ผ่านที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาตอหม้อ  ผ่านโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง  ถึงโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  ระยะทางประมาณ  47  กิโลเมตร

 
nut
วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 11:24 น.


ลงด้านล่าง


ความคิดเห็นที่ 1
 
รูปภาพของ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ป้ายทางเข้าโครงการ

ป้ายทางเข้าโครงการ


 
nut
วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 11:26 น.

ความคิดเห็นที่ 2
 
รูปภาพของ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
สถานีชั่งหัวมัน

สถานีชั่งหัวมัน


 
nut
วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 11:28 น.

ความคิดเห็นที่ 3
 
รูปภาพของ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
สถานีจ่ายน้ำมันโครงการช่างหัวมัน

สถานีจ่ายน้ำมันโครงการช่างหัวมัน


 
nut
วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 11:29 น.

ความคิดเห็นที่ 4
 
รูปภาพของ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ช่างหัวมัน ชื่อนี้มีที่มา อ่านกันดู

ช่างหัวมัน ชื่อนี้มีที่มา อ่านกันดู


 
nut
วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 11:30 น.

ความคิดเห็นที่ 5
 
รูปภาพของ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ยังมีกังหันลมผลิตไฟฟ้า  ตามนโยบายรัฐบาลที่ใช้พลังงาน
ทดแทนผลิตกระแสไฟฟ้า  มีกำลังการผลิตขนาด  50 กิโลวัตต์ 

ยังมีกังหันลมผลิตไฟฟ้า  ตามนโยบายรัฐบาลที่ใช้พลังงาน
ทดแทนผลิตกระแสไฟฟ้า  มีกำลังการผลิตขนาด  50 กิโลวัตต์ 


 
nut
วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 11:32 น.

ความคิดเห็นที่ 6
 
รูปภาพของ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้าในโครงการ

ทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้าในโครงการ


 
nut
วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 11:33 น.

ความคิดเห็นที่ 7
 
รูปภาพของ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
เลี้ยงโคนมด้วย

เลี้ยงโคนมด้วย


 
nut
วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 11:36 น.

ความคิดเห็นที่ 8
 
รูปภาพของ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
โคนม

โคนม


 
nut
วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 11:36 น.

ความคิดเห็นที่ 9
 
รูปภาพของ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ปลูกมะนาวยักษ์

ปลูกมะนาวยักษ์


 
nut
วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 11:37 น.

ความคิดเห็นที่ 10
 
รูปภาพของ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
สวนมะนาว

สวนมะนาว


 
nut
วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 11:38 น.
อ่านต่อทั้งหมด...

เรื่องอื่น ๆ ในหมวดรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวทริปท่องเที่ยว

 Kip Box Garden Farm คีพบ๊อกซ์สวนดอกไม้เมืองตรัง - ตรัง
Kip Box Garden Farm คีพบ๊อกซ์สวนดอกไม้เมืองตรัง เปิดสวนให้เข้าชม ต้อนรับวันแห่งความรัก เป็นจุดเช็คอ...

 สวนลุงเวศน์สวนดอกไม้ แลนด์มาร์คใหม่ของนาหมื่นศรีจังหวัดตรัง - ตรัง
สวนลุงเวศน์ แลนด์มาร์คใหม่ของนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง สวนดอกไม้ที่ใหญ่สุดในภาคใต้ ไม่ต้องไปไกลถึงภาคเ...

 สิ้นปีพาเที่ยวสวนกวางหนองใหญ่@ชุมพร - ชุมพร
สัมผัสธรรมชาติ และชมกวางรูซ่า ของสวนกวางหนองใหญ่ จังหวัดชุมพรบ้านเรา เหมาะแก่การพาเด็กๆ ไปศึกษา ...

 ที่เกาะสมุยมันมีอะไร ที่ทำให้คุณนั้นต้องอยากไป... - สุราษฎร์ธานี
เมื่อพูดถึงเกาะสมุยก็จะนึกถึงเกาะที่น่าท่องเที่ยว มีทะเลสวยๆ มีต้นมะพร้าวเยอะๆ มีลิงปีนต้นมะพร้าว ...

 พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง อนุรักษ์และเรียนรู้วิถีชีวิตคนเผาถ่าน - ตรัง
พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน จังหวัดตรัง มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการใช้ประโยชน์จา...

 ถ่ายรูปกับไดโนเสาร์ ปีนเขา ชมทะเลหมอก วังผาเมฆ - ตรัง
ชมทะเลหมอก วังผาเมฆ ทะเลหมอกแห่งแรกของเมืองตรัง อากาศดี วิวหลักล้าน ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม และ ชม...

 จุดชมวิว เสม็ดนางชี Unseen ของพังงา - พังงา
เสม็ดนางชี คำนี้มีความหมายมาจากอะไร ? เสม็ด ในภาษาใต้ เหม็ด/หมด,เหม็ดผ้า(ยกผ้าขึ้น) และ นางชี คือแม่...

 เขาศูนย์ สุดยอดทะเลหมอก - นครศรีธรรมราช
ถ้านึกถึงทะเลหมอกอากาศเย็นๆ หลายคนคงนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ แต่ที่นี่ เขาศูนย์ ทะเลหมอกภาค...

เว็บไซต์พันธมิตรผู้สนับสนุน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ

 กรุณา เข้าสู่ระบบ หากท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้ว
 หรือ ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนสมาชิกใหม่*รูปภาพหรือข้อความที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเรื่องจากบุคคลทั่วไป เวบไซต์ เมืองไทย 360 องศา ดอทคอม มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็นทั้งสิ้น
หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปครับ :)